کلینیک اشتغال و کارآفرینی

کلینیک اشتغال و کارآفرینی
ارائه مشاوره شغلی از اهم فعالیتهای مسیر توسعه کسب و کار بوده و لازم است در راستای ایجاد مشاغل مناسب و پایدار براساس علاقه، استعداد و تواناییهای مهارتی، رشته تحصیلی، نیازهای بازار کار و به منظور هدایت و راهنمایی متقاضیان با استفاده از تجارب مشاوران فنی در بخشهای کشاورزی، صنعتی، تعاونی، خدماتی، مالی و اعتباری، فنی و مهارتی وغیره به متقاضیان ارائه شود.
هدف از ارائه مشاوره شغلی و کارآفرینی؛ توسعه دانش، تبدیل ایده به یک فعالیت شغلی پایدار، کمک به حفظ و پایداری فعالیتهای نوپای کارآفرینی در صحنه رقابت اقتصادی و توسعه فعالیتهای دانش مدار در واحدهای صنعتی و خدماتی است. همچنین ارائه خدمات مشاورهای در زمینه آموزش کسب و کار، کاریابی، تدوین طرحهای اشتغال و کارآفرینی، حقوقی، بازاریابی و فروش، مالی و سرمایهگذاری، تهیه منابع سرمایه گذاری و هر خدمت دیگری که در ارتباط با مسیر توسعه کسب و کار و کارآفرینی قابل تعریف باشد را شامل میشود.