حضور در جلسات درس و امتحان

 1. حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس اعم از نظری و عملی الزامی است.
 2. اگر دانشجو در درسی بیش از 3 جلسه و یا در جلسه امتحان پایان نیم‌سال غیبت داشته باشد، چنانچه غیبت دانشجو با تشخیص شورای مرکز، غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، برای آن درس غیبت موجه منظور می شود. در این صورت رعایت حدنصاب 12 واحد در طول نیم‌سال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیم‌سال مذکور به عنوان یک نیم‌سال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می‌شود. اگر دانشجو در درسی بیش از 3 جلسه غیبت داشته باشد، اجازه حضور در جلسه امتحان را ندارد. معاون یا مدیر آموزشی مرکز آموزش موظف است در صورت غیبت بیش از حد مجاز دانشجویان، نسبت به تعیین تکلیف نیم‌سال مربوطه اقدام نموده و غیبت صورت گرفته را قبل از زمان امتحانات در سامانه جامع آموزشی درج نماید.
 3. درصورت اضطرار، دانشجو می‌تواند تا مهلت اعلام شده بر اساس تقویم آموزشی مصوب دانشگاه، فقط یکی از درس‌های صرفا نظری خود را تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیم‌سال، با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف نماید، مشروط برا این که تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود.
 4. دانشجو نمی‌تواند پس از ثبت­نام، بخشی از یک پودمان را حذف یا بخشی دیگر از یک پودمان را به آن اضافه نماید. اما می‌تواند ظرف مدت دو هفته از آغاز پودمان، در مورد حذف پودمان و انتخاب پودمان دیگر، با رعایت شرط ورود به پودمان جدید اقدام نماید. در این صورت موافقت شورای آموزشی مرکز در تغییر پودمان ضروری است.
 5. دانشجوی شاهد و ایثارگر مجاز است یک درس بیشتر از سایر دانشجویان حذف اضطراری نماید.
 6. معاون و یا مدیر آموزشی مرکز موظف است به منظور رصد کیفیت آموزشی دوره­های مرکز مربوط و نحوه اجرای آن، گزارش حضور و غیاب کل دانشجویان و کمیت تشکیل کلاسهای درس را هر ماه به شورای مرکز اعلام نماید. معاون یا مدیر آموزشی مرکز موظف به نظارت بهینه بر نحوه تشکیل کلاسها می­باشد. اگر به ضرورتهایی یک کلاس توسط مدرس تشکیل نشود با هماهنگی معاون آموزشی برگزاری آن کلاس باید در دستور کار قرار گیرد. لازم است حتی تمام کلاسهای درس مشمول تعطیلی رسمی در بازه زمانی همان نیم سال جبران شود.
 7. یک واحد درسی یعنی میزان درسی است که مفاد آن بصورت نظری 16 ساعت، عملی یا آزمایشگاهی 32 ساعت، کارگاهی یا عملیات میدانی 48 ساعت، کارورزی 120 ساعت در طول یک نیم‌سال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب درسی ارائه می­شود.
 8. چنانچه دانشجویی تمامی دروس یک نیم‌سال (حتی نیم‌سال اول تحصیلی برای دانشجویی که مراجعه داشته است) را حذف کند، نیم‌سال مزبور به عنوان مرخصی تحصیلی محسوب شده و تشخیص احتساب یا عدم احتساب آن بر عهده شورای استان است. در صورتی که تعداد مرخصی تحصیلی در طول تحصیل افزایش یابد (تا دو نیم‌سال) تصمیم‌گیری با رعایت سنوات مجاز تحصیل بر عهده شورای استان است.
 9. تصمیم‌گیری در خصوص تقاضای حذف ترم یا حذف پزشکی بیش از یک ترم بر عهده شورای استان می باشد.
 10. در شرایط خاص، حذف کلیه دروس یک نیم‌سال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو شاهد و ایثارگر و تایید شورای استان تا قبل از شروع امتحانات امکان‌پذیر است. این نیم‌سال جز سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی‌شود. ( استفاده از این تبصره فقط برای دو نیم‌سال مجاز می‌باشد.)( نیم‌سال مزبور به عنوان مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات محسوب می‌شود).
 11. درمانگاه یا پزشک معتمد دانشگاه مادر استان بعنوان پزشک معتمد دانشگاه در واحدهای استانی مورد تایید قرار گرفت و واحدهای استانی موظف به شناسایی و معرفی آن به مراکز تحت نظارت در استان بوده و کلیه پرونده‌های مشمول موارد پزشکی (اعم از حذف درس،
 12. حذف تمامی دروس یک نیم‌سال تحصیلی، مرخصی تحصیلی، عدم امکان ادامه تحصیل و یا مشروطی بیش از حدمجاز و ... ناشی از مسائل پزشکی) با هزینه دانشجو حسب مورد در مراجع ذیربط قابل تصمیم‌گیری خواهد بود.
 13. چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری و یا بروز حادثه‌ای ناگوار، قادر به شرکت در جلسه امتحان نباشد و تقاضای حذف پزشکی درس و یا نیم‌سال را داشته باشد می‌بایست حداکثر ظرف مدت 48 ساعت گواهی و مدارک پزشکی را جهت تایید به پزشک معتمد استان ارایه نماید.
 14. در صورت حضور دانشجو در جلسه امتحان و امضای صورتجلسه حضور و غیاب، حذف درس امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 15. برگزاری امتحان مجدد به صورت انفرادی برای دانشجویانی که به دلیل سفر حج تمتع و عمره، مدافعین حرم، زایمان و شرکت در مسابقات ورزشی در سطح ملی، قاره‌ای،  جهانی و فوت بستگان درجه یک با ارایه مدرک معتبر امکان حضور در جلسات امتحانی پایان نیم‌سال را ندارند، با بررسی دقیق اسناد و مدارک مثبته از مراجع ذیصلاح و با رای نهایی شورای استان بلامانع است.
 16. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت دانشجوی شاهد و ایثارگر در جلسات درس یا امتحان بر عهده شورای استان می‌باشد. چنانچه غیبت دانشجوی شاهد و ایثارگر در جلسات امتحان درس یا دروس به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا آلام متاثر از آن باشد و دانشجو نتواند در امتحان درس یا دروس اخذ شده شرکت نماید با تأیید شورای استان می‌تواند حداکثر تا پایان نیم‌سال بعدی در امتحان آن درس شرکت نماید. در غیر این صورت درس یا دروس مذکور حذف شده و رعایت حد نصاب واحدهای درسی در نیم‌سال الزامی نیست.
 17. معاون آموزشی و یا مدیر آموزش مرکز موظف است که نسبت به حضور و غیاب مدرسان در کلاس­های درسی اقدام نموده و گزارش تعداد جلسات حضور مدرسان را به صورت ماهیانه به شورای مرکز ارایه نماید.