طول دوره و سنوات تحصیلی

  1. حداکثر مدت مجاز تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 2 سال است. (ورودی‌های بهمن ماه 94 به بعد)
  2. به حداکثر مدت مجاز تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیم‌سال اضافه می‌شود.
  3. موافقت با افزایش سنوات تحصیلی تا چهار نیم‌سال برای دانشجویانی که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات آموزشی به پایان رسیده‌ است و ادامه تحصیل آنان از نظر مقررات آموزشی و خدمت نظام وظیفه منع قانونی ندارد، در اختیار شورای استان می‌باشد، ولیکن موافقت با افزایش سنوات تحصیلی بیش از چهار نیم‌سال برای تصمیم‌گیری به شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ارجاع می‌گردد.
  4. موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که حداکثر دو سال عدم مراجعه داشته و مشکلی از نظر نظام‌وظیفه نداشته باشند صرفاً در بازه زمانی سنوات مجاز تحصیل و سنوات ارفاقی تبصره 6 ماده 16 و با احتساب در سنوات بر عهده شورای استان می‌باشد و موافقت با بازگشت به تحصیل آندسته از دانشجویانی که بیش از دو سال ( در بازه زمانی سنوات ارفاقی تبصره 6 ماده 16 و خارج از سنوات ارفاقی) صرف‌نظر از مدت وقفه تحصیلی در اختیار شورای بررسی موارد خاص دانشگاه می‌باشد.
  5. در صورت موافقت شورای استان با مراجعه مجدد دانشجو برای ادامه تحصیل، واحد استانی موظف است نسبت به لغو عدم مراجعه در سامانه جامع اقدام نماید.
  6. ارایه یک نیم­سال تحصیلی برای جبران معدل دانشجویانی که برابر قوانین و مقررات آموزشی موفق به کسب میانگین کل 12 در طول دوره تحصیل مجاز نشده‌اند (سقف سنوات تحصیلی به پایان رسیده است) تا سقف 20 واحد از دروس دوره که با نمره کمتر از 12 گذرانده است و مشکلی از نظر نظام وظیفه و مشروطی ندارند، در اختیار شورای استان می‌باشد.
  7. برای دانشجویان شاهد و ایثارگر دو نیم‌سال فرصت داده می‌شود تا با گذراندن حداکثر 30 واحد درسی معدل خود را حداقل به 12 برسانند.
  8. دانشجویان مشمول به شرطی می‌توانند از سنوات ارفاقی استفاده نمایند که منجر به فراغت از تحصیل آنان گردد و واحدهای باقی‌مانده بیشتر از حدمجاز نباشد. شرایط استفاده از سنوات ارفاقی اول برای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته به شرط آنکه مجموع تعداد واحد درسی گذرانده شده حداقل 50 واحد بوده و معدل کل حداقل 12 باشد.
  9. چنانچه مشمول تا پایان ترم اول سنوات ارفاقی اول، موفق به گذراندن واحدها نگردد، به شرطی مجاز به استفاده از سنوات ارفاقی دوم می‌شود که تعداد 12واحد با معدل کل حداقل 12 گذرانده باشد.
  10. اگر دانشجویی در سنوات ارفاقی مرحله اول و دوم فارغ التحصیل نشود یک سال فرصت دارد تا به وظیفه عمومی مراجعه نماید و در صورت استفاده از سنوات ارفاقی دیگر حق ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را ندارد.