دانشجوی ممتاز

در صورتیکه دانشجو حداقل 12 واحد درسی موثر انتخاب نموده باشد و معدل نیمسال بالاتر از 17 باشد دانشجوی ممتاز محسوب شده و می تواند در ترم بعد بدون واحد کارورزی حداکثر 24 واحد درسی و با واحد کارورزی حداکثر 16 واحد اخذ نماید. بدیهی  است چنانچه واحد موثر دانشجو کمتر از 12 واحد باشد معدل بالای 17 ممتاز محسوب نمی شود و معدل کمتر از 12 مشروط محسوب نمیشود.