معرفی به استاد

 1. در صورتی‌که دانشجو در آخرین نیم‌سال تحصیلی برای دانش‌آموختگی حداکثر دو درس نظری برای فراغت از تحصیل داشته باشد، با تایید شورای مرکز و با رعایت سقف واحدهای آن نیم‌سال (موضوع تبصره 3 ماده  12 و تبصره 1 ماده  13) می‌تواند خارج از تاریخ امتحانات اعلام شده در تقویم آموزشی، امتحان آن درس را به صورت معرفی به استاد در آن نیم‌سال یا دوره تابستان بگذراند.
 2. در صورتیکه دانشجو  بیش از 24 واحد درسی برای دانش آموختگی داشته باشد و معدل نیم‌سال قبل دانشجو بالاتر از 17 باشد، دانشجو ترم آخر محسوب نشده  ولی می‌تواند در نیم‌سال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی، با رعایت پیش‌نیاز دروس اخذ نماید. بعد از ثبت تمامی نمرات، دانشجو می‌تواند برای اخذ درس یا دروس معرفی به استاد  (حداکثر دو درس) در نیم‌سال تحصیلی و یا دوره تابستان بعدی اقدام نماید. تاریخ دانش‌آموختگی این قبیل از دانشجویان نیم‌سال تحصیلی و یا دوره تابستانی اخذ درس معرفی به استاد می‌باشد.
 3. در صورتی که دانشجو  بیش از 24 واحد درسی برای دانش‌آموختگی داشته باشد و معدل ترم قبل دانشجو کمتر از 17 باشد دانشجو ترم آخر محسوب نشده و می‌‌بایست مطابق قوانین و مقررات آموزشی دروس باقی مانده را در نیم‌سال بعدی انتخاب واحد نماید.
 4. چنانچه دانشجویی قبلاً یک درس نظری- عملی را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند اما دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد، می‌تواند با رعایت مفاد ماده 14، بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید. رای شورای مرکز در خصوص اجرای تبصره 1 الزامی می‌باشد.
 5. دانشجویان برای فراغت از تحصیل می‌توانند ضمن رعایت مفاد تبصره 1، یک درس باقی‌مانده نظری را نیز به صورت معرفی به استاد اخذ نمایند.
 6. اخذ معرفی به استاد درس نظری- عملی که قبلاً دارای غیبت موجه و یا غیر موجه و یا حکم شورای انضباطی (نمره 25/0) می‌باشد، امکان‌پذیر نیست.
 7. مدیران گروه به نحوی برای ترم­بندی دانشجویان برنامه­ریزی نمایند تا هیچ یک از دروس عملی و یا نظری ـ عملی برای ارایه به صورت معرفی به استاد در پایان دوره باقی نماند.
 8. دانشجو موظف است پس از اطمینان از گذراندن کلیه دروس دوره، تقاضای خود را به آموزش مرکز تحویل نماید. آموزش مرکز پس از ثبت نمرات دروس دانشجو در سامانه جامع آموزشی دانشگاه و بررسی تمامی سوابق تحصیلی و محرز شدن موضوع ماده 14 می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ درخواست دانشجو، وی را با هماهنگی مدیر گروه و معاون آموزشی مرکز به مدرس واجد شرایط معرفی و نسبت به ثبت دروس معرفی به استاد دانشجو در سامانه اقدام نماید. نمره درس می‌بایست حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ برگزاری امتحان درس  معرفی به استاد توسط مدرس، به آموزش اعلام و در سامانه ثبت نماید. نمره اعلام شده نهایی و غیر قابل تغییراست.
 9. مدرس درس موظف است در تاریخ اعلام شده و به طور رسمی با نظارت آموزش مرکز نسبت به برگزاری امتحان درس معرفی به استاد (به صورت کتبی) اقدام و نمره و برگه امتحان دانشجو را به دایره امتحانات مرکز تحویل دهد. دانشجو موظف است طبق برنامه‌ای که آموزش با هماهنگی مدرس مشخص می‌کند نسبت به شرکت در جلسه امتحان اقدام نماید.
 10. چنانچه دانشجو در امتحان درس معرفی به استاد غیبت نماید یا نمره قبولی کسب نکند، غیبت یا نمره مردودی در سامانه جامع آموزشی دانشگاه درج و همانند سایر دروس در کارنامه تحصیلی ثبت و اعمال می‌گردد. در این شرایط دانشجو می‌تواند به اخذ مجدد درس به صورت معرفی به استاد و پرداخت شهریه مجدد اقدام نماید، این‌گونه دانشجویان تا زمانی که مشکل سنوات یا مشمولیت نظام وظیفه نداشته باشند، امکان اخذ درس، به صورت معرفی به استاد مجدد با پرداخت شهریه مربوط را دارند. در صورتیکه سنوات مجاز دانشجو به اتمام رسیده باشد، دانشجو باید در بازه  زمانی که شورای استان برای دانشجو تعیین می‌نماید برای اخذ درس به صورت معرفی به استاد اقدام نماید.
 11. دانشجوی معرفی به استاد، ملزم به پرداخت شهریه ثابت و شهریه متغیر برابر مصوبات دانشگاه می‌باشد.
 12. در صورتیکه دانشجو  بیش از 8 واحد درسی برای دانش آموختگی در تابستان داشته باشد دانشجو ترم آخر محسوب نشده و فقط تا سقف 6 واحد می‌تواند اخذ نماید بعد از ثبت تمامی نمرات، دانشجو می‌تواند در صورت تمایل درس یا دروس باقیمانده (حداکثر دو درس) را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید. در صورت اخذ دروس باقیمانده به صورت معرفی به استاد در هر زمان از نیم‌سال تحصیلی تاریخ دانش‌آموختگی پایان نیم‌سال مربوط خواهد بود.
 13. چنانچه آخرین نمره دانش ­آموختگان دارای درس یا دروس معرفی به استاد تا  قبل از 15 اردیبهشت ( روز 15 اردیبهشت نیز مشمول این بازه می‌باشد) به آموزش اعلام شود، تاریخ دانش ­آموختگی آنان 30 بهمن سال قبل و پس از این تاریخ 31 تیر همان سال منظور خواهد شد و چنانچه نمره دروس مربوط تا قبل از 30 آبان ( روز 30 آبان نیز مشمول این بازه می‌باشد) به مرکز آموزش اعلام شود تاریخ دانش­ آموختگی آنان 31 شهریور و چنانچه پس از این تاریخ اعلام شود،30 بهمن به عنوان تاریخ دانش ­آموختگی منظور خواهد شد.
 14. تاریخ دانش آموختگی دانشجویان بند 14-1 ماده 14  نیمسال اخذ درس یا دروس معرفی به استاد می باشد.