معادلسازی دروس

 1. معادل‌سازی و پذیرش دروسی که پذیرفته‌شدگان قبلاً در دانشگاه‌ها یا مراکز دیگر یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده‌اند، با رعایت شرایط زیر با تایید گروه آموزشی و شورای مرکز مجاز است:
 2. دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به پذیرش و ادامه تحصیل در رشته جدید باشد.
 3. محل تحصیل قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.
 4. تحصیل دانشجو در محل تحصیل قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی وزارتین فوق­الذکر یا شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی ـ کاربردی دانشگاه باشد.
 5. محتوای آموزشی دروس گذرانده ‌شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی مرکز و تایید نهایی شورای مرکز پذیرنده، اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس کمتر از 12 نباشد. برای دانشجویان شاهد و ایثارگر نمرات دروس بین 10 تا 12 نیز قابل پذیرش است.
 6. معادل‌سازی و پذیرفتن دروس توسط گروه‌های آموزشی ذیربط و با تایید نهایی شورای مرکز پذیرنده انجام می‌شود.
 7. نمرات دروس پذیرفته‌شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیم‌سال محسوب نمی‌شود ولی در محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو محسوب خواهد شد.
 8. به ازای هر 12 تا 20 واحد از دروس پذیرفته‌شده دانشجو، یک نیم‌سال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می‌شود.
 9. معادل­سازی دروس صرفا در شیوه‌های آموزشی هم عرض به شرح زیر صورت می‌گیرد:
 10. الف) واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره‌های حضوری، نیمه‌حضوری یا غیرحضوری.
 11. ب) نیمه حضوری به نیمه‌حضوری یا غیرحضوری
 12. ج) غیرحضوری به غیرحضوری
 13. دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش­آموخته دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و علمی-کاربردی (ترمی و پودمانی) در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوی معادل‌سازی می‌گردد که دانشجویان در دوره جدید حداقل 25 واحد درسی ثبت‌نام نموده و بگذرانند.
 14. فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش­آموخته دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، قابل معادل‌سازی می‌باشد.
 15. دروس گذرانده شده سطح یک و سطح دو حوزه علمیه و حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان و فراگیر پیام نور قابل معادل‌سازی در دوره‌های حضوری نمی‌باشد.
 16. شورای مرکز می‌بایست در اولین نیم‌سال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود، حداکثر تا دو هفته پس از اتمام مهلت ثبت‌نام و تا زمان حذف و اضافه پس از بررسی محتوای دروس، تعداد واحد (یکسان و یا تعداد واحد بیشتر به کمتر) و نمرات اکتسابی و مقاطع تحصیلی (هم سطح، از مقطع تحصیلی بالا به پایین، از مقطع کاردانی به کارشناسی پیوسته و از مقطع کارشناسی پیوسته به کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) درصورت مطابقت، نسبت به معادل‌سازی دروس اقدام نماید.
 17. آن دسته از دانشجویانی که دارای مدرک بین مقطعی کاردانی بوده و در مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته می­شوند، چنانچه واحدهای درسی بیشتر از مقطع کاردانی گذرانده باشند، در صورت مطابقت سرفصل، تعداد واحد و نمره 12 با نظر گروه آموزشی و شورای مرکز قابل معادل­سازی است.
 18. درصورت انتقال، واحدهای گذرانده شده دانشجو در مرکز مبداء که نمرات آن‌ها 12و یا بالاتر است؛ پذیرفته ‏می‌شود و پذیرفتن واحدهای با نمره کمتر از 12، بر عهده مرکز مقصد می‌باشد.‏ تمام نمرات درسی دانشجو (چه در مرکز مبداء و یا مقصد) اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی، عیناً درکارنامه دانشجو ثبت ونمرات دروس پذیرفته شده در محاسبه میانگین کل محسوب می‌شود.‏
 19. در صورتی‌که نمره­ها در معیار صفر تا چهار (-0- مردود 1- ضعیف 2- متوسط 3- خوب 4- عالی) ثبت شده باشد، نمره متوسط معادل 12، نمره خوب معادل 14 و نمره عالی معادل 17 تعیین می­شود. معادل­سازی در سایر معیارها در صورت لزوم بر مبنای ضوابطی که شورای تخصصی آموزشی دانشگاه تدوین می­کند، صورت می­گیرد.
 20. معادلسازی دروس کاربینی ، کارورزی 1 و 2 و مهارت‌های مشترک صرفاً برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره‌های علمی- کاربردی مجدداً در همان مقطع و همان رشته گرایش با سرفصل مصوب پذیرفته شده باشند امکان‌پذیر است.
 21. دانشجویان دوره­های کاردانی و کارشناسی ترمی که به هر دلیل قادر به ادامه تحصیل با سرفصل رشته پذیرفته­شده نیستند، می­توانند با سرفصل جدید دوره­های کاردانی فنی/کاردانی حرفه­ای/ مهندسی فناوری/کارشناسی حرفه­ای ادامه تحصیل دهند. مرکز آموزش می­تواند نسبت به معادل­سازی دروس گذرانده­شده و تغییر دوره اقدام نماید.        
 22. دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل‌سازی می‌شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می‌شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید اشتراک محتوایی (طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از 12 نباشد، در این صورت، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می‌ماند.