دانشجو مشروطی

 1. چنانچه معدل نمرات هر نیم‌سال تحصیلی دانشجو کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیم‌سال مشروط تلقی می­شود.
 2. دانشجوی مشروط، در نیم‌سال بعد (جز در آخرین نیم‌سال تحصیلی) حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد. چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیم‌سال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می­شود و ضروری است از تاریخ صدورحکم محرومیت از تحصیل، به مدت 15روز جهت تسویه حساب مالی و بدهی صندوق رفاه دانشجویان، اقدام نماید. (ورودی‌های بهمن 94 و پس از آن)
 3. دانشجوی دو ترم مشروط با معدل کل زیر 10 اخراج و  تصمیم‌گیری در خصوص ادامه تحصیل دانشجویان دو ترم مشروط با معدل کل 10 تا 12 بر عهده شورای استان می‌باشد. ( ورودی‌های ماقبل بهمن 94)
 4. اگر دانشجو در نیم‌سال بعد از مشروطی از مرخصی تحصیلی یا حذف نیم‌سال استفاده نماید، در نیم‌سال بعد از مرخصی تحصیلی یا حذف نیم‌سال، حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را نخواهد داشت.
 5. اجازه ادامه تحصیل به دانشجویان مشروطی که با توجه به رعایت مقررات آموزشی، مشمول مقررات محرومیت از تحصیل قرار گرفته‎اند، به شرط آنکه از لحاظ نظام وظیفه منع قانونی نداشته باشند و دارای مدارک و مستندات معتبر باشند در اختیار شورای بررسی موارد خاص دانشگاه می‌باشد.
 6. برای دانشجویان شاهد و ایثارگر یک نیم‌سال به تعداد نیم‌سال مشروطی مجاز اضافه می‌شود.
 7. در صورتی که واحدهای انتخابی موثر دانشجو در پایان هر نیم‌سال به تشخیص شورای مرکز، بنا به دلایل و عذر موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 12 واحد درسی برسد، در اینصورت این نیم‌سال به عنوان یک نیم‌سال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می­شود، اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو (موضوع تبصره 4 همین ماده ) بی‌تاثیر است. (به عبارت دیگر، در شرایط مذکور، اگر میانگین دانشجو کمتر از 12 شد مشروط نیست و اگر 17 و بالاتر شد ممتاز محسوب نمی‌شود.) (ورودی‌های بهمن ماه 94 به بعد)
 8. - ارایه یک نیم­سال تحصیلی برای جبران معدل دانشجویانی که برابر قوانین و مقررات آموزشی موفق به کسب میانگین کل 12 در طول دوره تحصیل مجاز نشده‌اند (سقف سنوات تحصیلی به پایان رسیده است) تا سقف 20 واحد از دروس دوره که با نمره کمتر از 12 گذرانده است و مشکلی از نظر نظام وظیفه و مشروطی ندارند، در اختیار شورای استان می‌باشد.
 9. درمانگاه یا پزشک معتمد دانشگاه مادر استان بعنوان پزشک معتمد دانشگاه در واحدهای استانی مورد تایید قرار گرفت و واحدهای استانی موظف به شناسایی و معرفی آن به مراکز تحت نظارت در استان بوده و کلیه پرونده‌های مشمول موارد پزشکی (اعم از حذف درس،
 10. حذف تمامی دروس یک نیم‌سال تحصیلی، مرخصی تحصیلی، عدم امکان ادامه تحصیل و یا مشروطی بیش از حدمجاز و ... ناشی از مسائل پزشکی) با هزینه دانشجو حسب مورد در مراجع ذیربط قابل تصمیم‌گیری خواهد بود.
 11. دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیم‌سال‌های بعدی درس یا دروس فوق را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمره‌های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می‌ماند اما این نمره‌ها در محاسبه میانگین کل دوره بی‌اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود. ضمنا گذراندن دروس، صرفا برای محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانش‌آموختگی می‌باشد و مشروطی دانشجو در نیم‌سال‌های قبل را خنثی نمی‌کند. ( برای ورودی‌های بهمن 94 به بعد)