دانشجوی مهمان

  1. زمان درخواست مهمان دانشجو تابع تقویم آموزشی دانشگاه می باشد و معمولا اواخر زمان انتخاب واحد در هر ترم می باشد.
  2. مهمان شدن در دروس کاربینی، کارورزی و پروژه امکان‌پذیر نمی­باشد.
  3. گواهینامه موقت دانش­آموختگی دانشجوی مهمان توسط مرکز مبدأ تهیه می‌شود.
  4. در صورت تأیید کارنامه و دانش‌آموختگی دانشجوی مهمان­دائم توسط مرکز مقصد و یکسان بودن گرایش تحصیلی، مرکز مبدأ نسبت به تهیه مدرک اقدام نموده و نیازی به تطبیق واحدهای درسی نمی‌باشد.