انصراف از تحصیل

  1. فرایندی که در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحصیل خودداری کند.
  2. پذیرفته‌شده موظف است در مهلتی که توسط دانشگاه اعلام می‌شود، برای ثبت­نام و انتخاب واحد به مرکز مربوط مراجعه نماید. عدم مراجعه برای ثبت­نام در نخستین نیم‌سال تحصیلی پس از اعلام نتایج، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد. در صورت مراجعه دانشجو برای ثبت‌نام در خارج از مهلت اعلام شده، تصمیم­گیری در این‌خصوص، در صورت تمدید دوره در پذیرش بعدی، در همان مرکز یا سایر مراکز و امکان ارایه واحدهای درسی، با ارائه مدارک مستدل، بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است. لذا این دسته از افراد مادامی که به عنوان دانشجوی مرکز شناخته نشوند، جزو آمار دانشجویان سامانه جامع آموزشی مرکز محسوب نخواهند شد. اولین نیم‌سال تحصیلی این دسته از افراد به عنوان مرخصی تحصیلی محسوب می‌گردد. احتساب و یا عدم احتساب مرخصی نیم‌سال اول تحصیلی منوط به رای شورای آموزشی دانشگاه است.
  3. پذیرفته شده در نخستین نیم‌سال تحصیلی پس از تحویل مدارک ثبت‌نامی و احراز هویت و پرداخت 15 درصد حق نظارت دانشگاه مجاز به انتخاب واحد می‌باشد. عدم انتخاب واحد به منزله انصراف از تحصیل تلقی می‌گردد. اسامی دانشجویانی که موفق به واریز 15 درصد حق نظارت در کلیه نیم‌سال‌های تحصیلی دانشگاه نشده باشند از فهرست کلاس‌ها حذف خواهند شد.
  4. عدم انتخاب واحد دانشجو در هر نیم‌سال تحصیلی بدون کسب اجازه از مرکز، انصراف از تحصیل محسوب می­شود. مرکز آموزش می‌بایست پس از اتمام مهلت زمان حذف و اضافه نیم‌سال بعدی نسبت به درج گزینه انصراف (عدم مراجعه) در سامانه جامع اقدام نمایند.
  5. دانشجویان مشمولی که تمایل به انصراف و شروع مجدد تحصیل دارند، در طول تحصیل فقط یک‌بار مجاز به انصراف می‌باشند مشروط به این‌که در سنوات اولیه تحصیلی انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصیل مجدد بیش از یک‌سال سپری نشده باشد.
  6. دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را در سامانه جامع آموزشی ثبت و به صورت کتبی به آموزش مرکز تحویل نماید.
  7. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارایه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد، در غیر اینصورت پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می­شود در صورت درخواست بازگشت به تحصیل پس از انصراف، واحد استانی پس از دریافت نظر شورای مرکز و طرح موضوع در شورای استان می­بایست نسبت به رد درخواست انصراف دانشجو در سامانه اقدام نماید.
  8. درخواست انصراف تا قبل از تأیید نهایی مرکز قطعی نبوده و دانشجو می‌تواند در هریک از مراحل درخواست خود را باز پس گیرد. دانشجو در صورت بازپس گیری درخواست انصراف خود چنانچه بیش از سه شانزدهم جلسات درس در کلاس حضور نداشته باشد، مجاز به ادامه تحصیل در همان نیم سال نبوده و نیم سال مربوط بعنوان مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات منظور خواهد شد.
  9. دانشجو قبل از اتمام کلیه مراحل انصراف و تسویه حساب مرکز نمی‌تواند هیچگونه گواهی از مرکز دریافت نماید.