مرخصی تحصیلی

 1. مدت زمان مشخصی که دانشجو، برابر ضوابط معین به طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد.
 2. پذیرفته‌شده موظف است در مهلتی که توسط دانشگاه اعلام می‌شود، برای ثبت­نام و انتخاب واحد به مرکز مربوط مراجعه نماید. عدم مراجعه برای ثبت­نام در نخستین نیم‌سال تحصیلی پس از اعلام نتایج، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد. در صورت مراجعه دانشجو برای ثبت‌نام در خارج از مهلت اعلام شده، تصمیم­گیری در این‌خصوص، در صورت تمدید دوره در پذیرش بعدی، در همان مرکز یا سایر مراکز و امکان ارایه واحدهای درسی، با ارائه مدارک مستدل، بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است. لذا این دسته از افراد مادامی که به عنوان دانشجوی مرکز شناخته نشوند، جزو آمار دانشجویان سامانه جامع آموزشی مرکز محسوب نخواهند شد. اولین نیم‌سال تحصیلی این دسته از افراد به عنوان مرخصی تحصیلی محسوب می‌گردد. احتساب و یا عدم احتساب مرخصی نیم‌سال اول تحصیلی منوط به رای شورای آموزشی دانشگاه است.
 3. چنانچه دانشجویی تمامی دروس یک نیم‌سال (حتی نیم‌سال اول تحصیلی برای دانشجویی که مراجعه داشته است) را حذف کند، نیم‌سال مزبور به عنوان مرخصی تحصیلی محسوب شده و تشخیص احتساب یا عدم احتساب آن بر عهده شورای استان است. در صورتی که تعداد مرخصی تحصیلی در طول تحصیل افزایش یابد (تا دو نیم‌سال) تصمیم‌گیری با رعایت سنوات مجاز تحصیل بر عهده شورای استان است.
 4. در شرایط خاص، حذف کلیه دروس یک نیم‌سال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو شاهد و ایثارگر و تایید شورای استان تا قبل از شروع امتحانات امکان‌پذیر است. این نیم‌سال جز سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی‌شود. ( استفاده از این تبصره فقط برای دو نیم‌سال مجاز می‌باشد.)( نیم‌سال مزبور به عنوان مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات محسوب می‌شود).
 5. درمانگاه یا پزشک معتمد دانشگاه مادر استان بعنوان پزشک معتمد دانشگاه در واحدهای استانی مورد تایید قرار گرفت و واحدهای استانی موظف به شناسایی و معرفی آن به مراکز تحت نظارت در استان بوده و کلیه پرونده‌های مشمول موارد پزشکی (اعم از حذف درس،
 6. حذف تمامی دروس یک نیم‌سال تحصیلی، مرخصی تحصیلی، عدم امکان ادامه تحصیل و یا مشروطی بیش از حدمجاز و ... ناشی از مسائل پزشکی) با هزینه دانشجو حسب مورد در مراجع ذیربط قابل تصمیم‌گیری خواهد بود.
 7. دانشجو می‌تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، یک نیم‌سال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
 8. شورای مرکز می­تواند با رعایت سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو، نسبت به صدور مرخصی تحصیلی وی تصمیم بگیرد.
 9. مدت مجاز مرخصی زایمان، دو نیم‌سال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است و مرجع تصمیم‌گیری آن شورای استان می­باشد. در این صورت شورای مرکز می‌بایست نظر خود را برای تصمیم­گیری به شورای استان ارسال نماید.
 10. کمیسیون موارد خاص دانشگاه به عنوان مرجع رسیدگی به تقاضای کتبی دانشجویان مستند به گواهی پزشک متخصص با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنان حداکثر به مدت پنج نیم‌سال (یک نیم‌سال قبل از زایمان و چهار نیم‌سال بعد از زایمان ) در کلیه مقاطع تحصیلی تعیین می‌گردد.
 11. بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی (مانند: ماموریت همسر یا والدین و ...) حداکثر تا دو نیم‌سال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات مجاز، در اختیار شورای استان است. دانشجو می­تواند با تشخیص شورای استان از مجموع مرخصی­های مذکور بهره­مند شود.
 12. در صورتی‌که مرخصی برای معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا آلام متاثر از آن باشد با ارائه مدارک مربوط و تایید شورای استان دانشگاه، آن نیم‌سال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی‌شود.