دانشجویان شاهد و ایثارگر

 1. همسر و فرزند (شهید، جاویدالاثر، آزاده، جانباز 25 درصد و بالاتر)
 2. جانبازان 25 درصد و بالاتر
 3. آزادگان
 4. جانباز با حداقل 15 درصد جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
 5. رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
 6. نمرات مردودی 5 عنوان درس دانشجوی شاهد و ایثارگر از کارنامه تحصیلی دانشجو حذف و در میانگین نمرات آن محسوب نمی‌شود. مشروط براینکه در نیم‌سال‌های بعد حداقل نمره 12 را در دروس مزبور اخذ نماید. تصمیم‌گیری در این خصوص بر عهده شورای استان می‌باشد.
 7. برای دانشجویان شاهد و ایثارگر یک نیم‌سال به تعداد نیم‌سال مشروطی مجاز اضافه می‌شود.
 8. دانشجوی شاهد و ایثارگر می‌تواند حداکثر در دو نیم‌سال تحصیلی با تایید شورای استان حداقل 10 واحد درسی انتخاب نماید.
 9. در صورتی که معدل کل دانشجوی شاهد و ایثارگر 14 و بالاتر باشد می‌تواند با رعایت ضوابط این ماده در تابستان حداکثر 8 واحد درسی انتخاب نماید.
 10. دانشجوی شاهد و ایثارگری که حداکثر 10 واحد درسی برای اتمام واحدهای دوره تحصیلی داشته باشد می‌تواند با تایید شورای استان واحدهای مذکور را در تابستان انتخاب واحد نماید.
 11. به حداکثر مدت مجاز تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیم‌سال اضافه می‌شود.
 12. برای دانشجویان شاهد و ایثارگر دو نیم‌سال فرصت داده می‌شود تا با گذراندن حداکثر 30 واحد درسی معدل خود را حداقل به 12 برسانند.
 13. دانشجوی شاهد و ایثارگر مجاز است یک درس بیشتر از سایر دانشجویان حذف اضطراری نماید.
 14. در شرایط خاص، حذف کلیه دروس یک نیم‌سال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو شاهد و ایثارگر و تایید شورای استان تا قبل از شروع امتحانات امکان‌پذیر است. این نیم‌سال جز سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی‌شود. ( استفاده از این تبصره فقط برای دو نیم‌سال مجاز می‌باشد.)( نیم‌سال مزبور به عنوان مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات محسوب می‌شود).
 15. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت دانشجوی شاهد و ایثارگر در جلسات درس یا امتحان بر عهده شورای استان می‌باشد. چنانچه غیبت دانشجوی شاهد و ایثارگر در جلسات امتحان درس یا دروس به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا آلام متاثر از آن باشد و دانشجو نتواند در امتحان درس یا دروس اخذ شده شرکت نماید با تأیید شورای استان می‌تواند حداکثر تا پایان نیم‌سال بعدی در امتحان آن درس شرکت نماید. در غیر این صورت درس یا دروس مذکور حذف شده و رعایت حد نصاب واحدهای درسی در نیم‌سال الزامی نیست.
 16. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت دانشجوی شاهد و ایثارگر در جلسات درس یا امتحان بر عهده شورای استان می‌باشد. چنانچه غیبت دانشجوی شاهد و ایثارگر در جلسات امتحان درس یا دروس به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا آلام متاثر از آن باشد و دانشجو نتواند در امتحان درس یا دروس اخذ شده شرکت نماید با تأیید شورای استان می‌تواند حداکثر تا پایان نیم‌سال بعدی در امتحان آن درس شرکت نماید. در غیر این صورت درس یا دروس مذکور حذف شده و رعایت حد نصاب واحدهای درسی در نیم‌سال الزامی نیست
 17. مدت زمان امتحان برای دانشجویان جانباز، با توجه به وضعیت جسمی و روحی آنها بنا به تشخیص و اعلام ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه، حداکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است.
 18. در صورتی‌که دانشجوی شاهد و ایثارگر به دلیل معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا آلام متأثر از آن، دچار وقفه تحصیلی به میزان حداکثر 2 نیم‌سال گردد، با تأیید شورای استان می‌تواند ادامه تحصیل دهد و آن مدت جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی‌شود.
 19. برای دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کاردانی تغییر رشته با تشخیص شورای استان حداکثر 2 بار امکان‌پذیر می‌باشد.
 20. در مورد دانشجوی شاهد و ایثارگر، پذیرش دروس با حداقل نمره 10 بنا به تشخیص شورای استان الزامی است.
 21. دانشجوی شاهد و ایثارگری که به تشخیص شورای استان  توانایی ادامه تحصیل در رشته خود را نداشته باشد، می‌تواند به رشته دیگری در گروه آموزشی مربوط و یا رشته‌ای در سایر گروه‌های آموزشی تغییر ‌رشته دهد. در صورتی‌که تغییر ‌رشته منوط به تغییر محل تحصیل باشد، با تایید شورای استان ، مرکز مقصد ملزم به پذیرش دانشجو می‌باشد.
 22. محتوای آموزشی دروس گذرانده ‌شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی مرکز و تایید نهایی شورای مرکز پذیرنده، اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس کمتر از 12 نباشد. برای دانشجویان شاهد و ایثارگر نمرات دروس بین 10 تا 12 نیز قابل پذیرش است.
 23. معادل‌سازی و پذیرفتن دروس توسط گروه‌های آموزشی ذیربط و با تایید نهایی شورای مرکز پذیرنده انجام می‌شود.