ریاست

نام: سعید فرح بخش

پست مورد تصدی: رئیس دانشگاه

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

مقطع تحصیلی:  دکترا

تلفن تماس: 4-06633432631   داخلی 109

 

 

فعالیتهای آموزشی:

 • تدریس دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه لرستان در دروس مختلف مدیریت و رفتار سازمانی از سال 1373 تا کنون
 • تدریس در مرکز آموزش مدیریت دولتی استان لرستان از سال 1373 تا 1379
 • تدریس در مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان لرستان 1373 تا 1377
 • تدریس در مرکز آموزش عالی جهاد استان لرستان
 • تدریس کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1384 تا کنون
 • تدریس در دانشگاه فرهنگیان

 

فعالیتهای پژوهشی:

 • مجری 8 طرح تحقیقاتی در موضوعات مختلف مدیریتی در سطح استان لرستان از سال 83 تا کنون
 • تألیف و چاپ مجدد کتاب مدیریت روابط انسانی
 • تألیف کتاب سلامت سازمانی
 • تألیف کتاب سبک های تفکر مدیران
 • چاپ  40مقاله در مجلات و فصلنامه های علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور از سال 1382 تا کنون
 • چاپ  15مقاله در مجموعه مقالات کنفرانسهای داخل از سال 1382 تا کنون
 • شرکت در کنفرانسهای بین المللی در کشورهای ایران، هنگ کنگ، تایلند، هندوستان، ترکیه، اسپانیا و مالزی با ارائه مقاله از سال 1382
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه مدیریت مدرسه
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه تدریس پژوهی
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه آموزش و پرورش تطبیقی
 • عضویت در شوراها و کمیسیونهای علمی و پژوهشی در دانشگاه لرستان، آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت، مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بنیاد شهید استان لرستان
 • راهنمایی و مشاور تعداد 100  پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد و طرح تحقیقاتی در سطح استان لرستان

 

فعالیتهای اجرایی:

 • مدیر کل امور دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه لرستان به مدت سه سال 74-77
 • معاون دانشجوی و فرهنگی دانشگاه لرستان در سال 1377
 • عضویت در شورای راهبردی اساتید دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان از 1391 تا کنون
 • عضویت در شورای فرهنگی دانشگاه علمی- کاربردی استان لرستان
 • عضویت در هیات ممیزه دانشگاه لرستان
 • عضویت در کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه تا کنون
 • معاون فرهنگی دانشگاه لرستان در سال 93-94
 • رییس دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان از سال 95 تا کنون