اداره حراست

نام: شمس اله سوری

پست مورد تصدی: رئیس اداره حراست

رشته تحصیلی: علوم سیاسی

مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

تلفن تماس: 4-06633432631   داخلی 108