اداره امور مالی، اداری و پشتیبانی

نام : علی غلامی جودکی

پست مورد تصدی : رئیس اداره امور مالی، اداری و پشتیبانی

رشته تحصیلی: حسابرسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تلفن تماس: 4-06633432631  داخلی 107