روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات

نام : امین جعفری

پست مورد تصدی : کارشناس مسئول روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات

رشته تحصیلی: مطالعات فرهنگی و رسانه

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن تماس: 4-06633432631  داخلی 113