اولین رویداد ملی شتاب (استارت آپ) گیاهان دارویی و بلوط لرستان

 

 

 

جهت ثبت نام در رویداد اینجا کلیک کنید

مقدمه:

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﭘـﺎﻱ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ ﻛﺮﻩ ﺧﺎﻛﻲ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﻜـﺮ ﺑﺮﺗـﺮ ﻭ ﺍﺳـﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺷـﮕﺮﻑ ﺧـﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑﻬـﺮﻩ ﺑـﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﺍﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﺑـﻪ ﻣﻈـﺎﻫﺮ ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻃﻲ ﺍﺯ ﻛﺮﻩ ﺧﺎﻛﻲ ﻛــﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺠــﻮﻡ ﻛﻤﺘــﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ ﺗــﺮ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺩﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﺷـﻮﻧﺪﻩ ﺳـﻬﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺷـﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺩﺭﺁﻣـﺪ ﺍﻳـﻦ ﺟﻮﺍﻣـﻊ ﺍﻳﻔـﺎء ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻘـﺶ ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﻋﺮﺻـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺳـﻪ ﻓـﺎﻛﺘﻮﺭ ﻣﻬـﻢ ﺣﻴـﺎﺕ ﻳﻌﻨـﻲ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﻘـﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪﻩ ﺩﻳﮕـﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺍﺷـﺘﻐﺎﻝ، ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻣـﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ، ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤـﻴﻂ ﺯﻳﺴـﺖ، ﭘـﺎﻻﻳﺶ ﻫـﻮﺍ ﺟـﺬﺏ ﻣـﻮﺍﺩ ﺳـﻤﻲ، ﺭﺳـﻮﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﮔـﺮﺩ  ﻭ ﻏﺒـﺎﺭ ﻫﻮﺍ، ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺩﺭﺟـﻪ ﺣـﺮﺍﺭﺕ، ﻛـﺎﻫﺶ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﻣﺨـﺮﺏ ﺑـﺎﺩ ﻭ ﻃﻮﻓـﺎﻥ، ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺍﻧـﺮژﻱ، ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻬـﺎ ﻭ ﺟﻠـﺐ ﺗﻮﺭﻳﺴﺖ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻴـﺎﺕ ﻭﺣـﺶ ﻭ ﺣﻔـﻆ ﺗﻌـﺎﺩﻝ ﻣﺤـﻴﻂ ﺯﻳﺴـﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮ ﺣﻔـﻆ ﺗﻨـﻮﻉ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻭ...  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. شبنابراین کشوری می تواند ﺩﺭ ﻣﺴـﻴﺮ ﺧﻮﺩﻛﻔـﺎﻳﻲ ﮔـﺎﻡ ﺑـﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻛـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﺷـﻮﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﻛﺸـﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺴـﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻭ ﺗﻌـﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻫـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺛـﺮﻭﺕ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬـﺎﻱ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑــﻪ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜـﻪ ﻣﻴﺮﺍﺛـﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺍﺯ ﺁﻳﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳـﺖ ﻧﺴـﻞ ﻓﻌﻠـﻲ ﺑـﻪ ﺍﻣﺎﻧـﺖ ﮔﺬﺍﺷـﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔـﺮ ﺑﺨـﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺭ ﺁﻳﻨـﺪﻩ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻱ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﻢ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺍﺯ ﻫـﺮ ﺍﻗـﺪﺍﻣﻲ ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ ﺣﻔـﻆ ﻭ ﺍﺣﻴـﺎء ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻭ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﻏﻴـﺮ ﺍﻳﻨﺼـﻮﺭﺕ ﻓـﺮﺩﺍﻱ ﻣـﺎ ﺗـﻮﺃﻡ ﺑـﺎ ﻓﻘـﺮ، ﮔﺮﺳـﻨﮕﻲ ﻭ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺁﻟـﻮﺩﻩ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

استان لرستان:

اﺳﺘﺎن ﻟﺮستان ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﻧﺰدیک ﺑﻪ  28329 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دارای 2101669 ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ 1217314 ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و 884355 ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ. شرایط آب و هوایی و اقلیم متنوع و وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪیﻫـﺎی اﺳـﺘﺎن و آبﻫـﺎی ﺳـﻄﺤﯽ ﻓـﺮاوان و ﻣﺨﺎزن ﻏﻨﯽ آب زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ، ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻮع  ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻓﻠـﻮر اﺳـﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن 1700 ﮔﻮﻧـﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ از اﺳﺘﺎن شناسایی و ﮔﺰارش شده اﺳﺖ گیاهان دارویی یکی از منابع غنی کشورمان است که می توان آن را گنجینه طلای سبز نامید. جنگل‌های حوزه رویشی زاگرس از با ارزش‌ترین ذخایر جنگلی جهان است. مهم‌ترین گونه گیاهی در جنگل‌های لرستان بلوط است که این درختان نقش فوق‌العاده اکولوژیستی دارند و منابع مهمی برای حفظ آب و خاک محسوب می‌شوند. از آنجا که بیشترین پوشش گیاهی جنگل های لرستان بلوط می باشد توجه به ارزش آفرینی و فرآوری این میوه خدادادی مقدس و مغفول مانده می تواند کمک شایانی به توسعه اقتصاد استان نماید و یکی از راه­های مهم ارزش آفرینی می تواند از طریق تولید محصولات جدید گیاهان دارویی، بلوط و مشتقات آن محقق گردد. در این راستا اولین رویداد ملی استارتاپی گیاهان دارویی و بلوط لرستان توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی و شرکت شهرکهای صنعتی لرستان  در اسفند ماه سال 1398 برگزار خواهد شد.

ضرورت برگزاری رویداد:

گیاهان دارویی از دیرباز در طب سنتی به کار می رفته و امروزه با توجه روند رو به رشد مصرف آن در سراسر دنیا و استفاده روز افزون از این گونه نباتات در صنایع دارویی، خوراکی، بهداشتی و آرایشی، روز به روز بر اهمیت آن افزوده می گردد. بر اساس گزارش بانک جهانی، حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی تا سال ۲۰۵۰ میلادی بالغ بر پنج تریلیون دلار خواهد شد. هم اکنون گیاهان دارویی بازار بزرگی در جهان داشته و کشور ما نیز می تواند به یکی از مهم ترین صادر کنندگان این گیاهان تبدیل شود.  تولید و فرآوری علمی گیاهان دارویی می تواند زمینه صادرات این گیاهان را فراهم ‌کند و این گام مهمی در راستای اشتغال‌ و درآمدزایی است.  بنابراین در شرایط حاضر تغییر نگرش جامعه نسبت به کسب و کارهای نوین و همچنین تغییر نگرش صاحبان ایده امری ضروری به نظر می رسد که برگزاری این رویداد می تواند به این مهم کمک نماید .

اهداف اصلی رویداد:

 • ایده پردازی و خلق ایده های ناب
 • معرفی روشهای تامین سرمایه در حوزه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
 • شناسایی و معرفی نوآوری ها در حوزه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
 • بومی سازی ایده های اجرا شده و خلق ارزشی نو
 • ایجاد امکان مذاکره رو در رو و جسورانه و تعامل موثر و کارامد صاحبان ایده با سرمایه گذاران
 • ارتقا توانمندی فعالان حوزه گیاهان دارویی در استان در استفاده از روشهای نوین
 • معرفی ظرفیت های حوزه گیاهان دارویی در ایجاد کسب و کارهای نوپا
 • تجاری نمودن فرآورده های جدید حوزه گیاهان دارویی
 • شناسایی فعالان و صنعتگران حوزه های مرتبط با گیاهان دارویی
 • ترویج فرهنگ کارآفرینی

 

محورهای رویداد:

۱مدل های کسب و کار و پلتفرم های توسعه کسب و کار گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

۲الگوها، روش ها و فناورهای حوزه کاشت، ترویج و تولید گیاهان دارویی

۳روش ها و فناورهای استخراج داروهای گیاهی از گیاهان دارویی

۴روش های تولید فرآورده های گیاهان دارویی (اسانس، عصاره، گلاب و عرقیات)

۵روش های ارتقا کیفیت و کمیت مواد موثره گیاهان دارویی

۶. . شبکه سازی حوزه صنعت گیاهان دارویی

 

زمانبندی رویداد:

 • شروع ثبت نام ایده در سایت:                  1 آذر ماه تا 30 بهمن ماه
 • بررسی ایده ها:                                        1 آذر ماه تا 30 بهمن ماه
 • برگزاری رویداد اصلی (داوری نهایی):     15 اسفند ماه 1398

 

مخاطبان و شرکت کنندگان در رویداد:

 • محققان و پژوهشگران
 • اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی
 • اساتید و دانشجویان
 • صنایع و شرکتهای مرتبط و وابسته به گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
 •  افرادی که دارای ایده‌های ناب در زمینه های مختلف گیاهان دارویی هستند.

 

نحوه حمایت از ایده ها و محصولات برگزیده:

 • حمایت های زیرساختی
 • استقرار رایگان در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی خرم آباد 2 به مدت شش ماه
 • پرداخت کمک هزینه به کارگیری یک نیروی انسانی به مدت یکسال به میزان 50% تا سقف 60 میلیون ریال
 • پرداخت کمک هزینه خرید یک عدد رایانه در سال اول به میزان 50% تا سقف 20 میلیون ریال
 • حمایت از توسعه فناوری
 • پرداخت کمک هزینه بهـــره گیری از آموزش و مشاوره اولیه(مشاوره حقوقی، طرح توجیهی و ...) جهت راه اندازی کسب و کار در سال اول به میزان 50% تا سقف 20 میلیون ریال
 • پرداخت کمک هزینه ثبت طرح به میزان 50% تا سقف 10 میلیون ریال
 • پرداخت کمک هزینه ثبت اختراع به میزان 50% تا سقف 10 میلیون ریال
 • پرداخت کمک هزینه ثبت علامت تجاری به میزان 50% تا سقف 10 میلیون ریال
 • بهره مندی از کارگاههای آموزشی به مدت سه سال به میزان 80% هزینه های مربوطه
 • حمایت از تجاری سازی و بازاریابی محصول
 • استفاده از مشاوره بازاریابی به مدت سه سال به میزان 50% تا سقف 20 میلیون ریال
 • پرداخت کمک هزینه انجام خدمات بازاریابی و تبلیغات(چاپ کاتالوگ، بروشور، راه اندازی سایت و ...) به میزان 50% تا سقف 50 میلیون ریال
 • حمایت جهت حضور در تورهای صنعتی و نمایشگاهی به میزان 70% تا سقف 5 میلیون ریال
 • حمایت جهت حضور در نمایشگاه­های داخلی به میزان 50% تا سقف 10 میلیون ریال
 • حمایت جهت حضور در نمایشگاه­های خارجی به میزان 50% تا سقف 50 میلیون ریال
 • حمایت جهت اخذ غرفه در نمایشگاه­های داخلی به میزان 50% تا سقف 30 میلیون ریال
 • حمایت جهت اخذ غرفه در نمایشگاه­های خارجی به میزان 50% تا سقف 100 میلیون ریال

 

برگزارکنندگان رویداد:

 • دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان
 • شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان

 

حامیان رویداد:

 • استانداری لرستان
 • دانشگاه لرستان
 • پارک علم و فناوری استان لرستان
 • اتاق بازرگانی استان لرستان
 • مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان لرستان
 • دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان
 • دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان
 • دانشگاه پیام نور استان لرستان
 • دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان
 • جهاد دانشگاهی استان لرستان
 • سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان
 • اداره کل محیط زیست استان لرستان
 • بنیاد ملی نخبگان استان لرستان
 • اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان
 • اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان
 • اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان
 • شهرداری خرم آباد
 • صدا و سیما استان لرستان

 

جهت ثبت نام در رویداد اینجا کلیک کنید